Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27/06/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
27/06/2018 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Επιχορήγηση πολιτιστικών & αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2018. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

 

2.Οριστική & μερική εκκαθάριση της υπ’ αριθ. 18/1974 Πράξης                            Αναλογισμού στο Λουτράκι ως προς τις ιδιοκτησίες (7) & (8), δυνάμει της αριθμ. 221/1994 Απόφασης Π.Π.Κ. .

 

3.Έκτακτη προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για το έτος 2018.

 

4.Υποβολή πρότασης για καθιέρωση της επετείου για τη «Μάχη της Περαχώρας» ως Δημόσιας Εορτής Τοπικής σημασίας για το Δήμο μας & ημέρας αργίας. Ανάκληση της 158/2012 Α.Δ.Σ.

 

5.Υποβολή αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών θέσεων της προκήρυξης 1/167Μ//2009 με τη διαδικασία της αναπλήρωσης, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 14  άρθρ. 17 του ν. 2190/1994.

 

6.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο INTERREG ADRION – ADRIATIC IONIAN με τίτλο: «Transnational cooperation for protecting marine biodiversity and cetaceans’ conservation status in ADRION seas».

 

7.Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) του έργου «Αναβάθμιση – εξοπλισμός παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων». Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

 

8.Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στη δράση για online δωρεά τροφίμων.

 

9.Κατανομή ποσού προερχομένου από ΥΠ.ΕΣ. (Κ.ΑΠ.) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

 

10.Αποδοχή ποσού #73.650,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2018) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

11.Υποκατάσταση αναδόχου μελετητή της σύμβασης «Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου – Περαχώρας (Κατουνίστρα, Πράθι & Καρέλη πόλεως Λουτρακίου)».

 

12.Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

 

13.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

14.Λήψη  Απόφασης  για τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο Νηπιαγωγείο Κυρα – Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας.

 

15.Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (WATER PARK) μόνιμης εγκατάστασης (5 έτη) σε ιδιωτικό χώρο στον Ισθμό.

 

16.Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός ψυχαγωγικού πάρκου στον Ισθμό.

17.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας» (αρ. μελ. 3/2009).

 

18.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (αρ. μελ. 40/2015).

 

19.Έγκριση τακτοποιητικού  Α.Π.Ε. (7ου –  τελικού)  του έργου:               «Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Λουτρακίου» (αρ. μελ. 1/2009).

 

20.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του Κ.Ο.Κ. & επαναβεβαίωσή της.   

 

21.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουλίου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
162/2018

Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων
Δήμου μας για το έτος 2018. Έγκριση δαπάνης &
διάθεση πίστωσης.

167/2018

Υποβολή πρότασης για ένταξη στο INTERREG ADRION – ADRIATIC IONIAN με τίτλο: «Transnational cooperation for protecting marine biodiversity andceteceans’ conservation status in ADRION seas».

169/2018

Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στη Δράση για online δωρεά τροφίμων.

170/2018

Κατανομή ποσού προερχομένου από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

174/2018

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

175/2018

Λήψη Απόφασης για τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο Νηπιαγωγείο Κυρα – Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας.

182/2018

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουλίου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

176/2018

Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (WATER PARK) μόνιμης εγκατάστασης (5 έτη) σε ιδιωτικό χώρο στον Ισθμό.

177/2018

Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας καλυμβητικών δεξαμενών εντός ψυχαγωγικού πάρκου στον Ισθμό.

166/2018

Υποβολή αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών θέσεων της προκήρυξης 1/167Μ//2009 με τη διαδικασία της αναπλήρωσης, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 14 άρθρ. 17 του ν. 2190/1994.

168/2018

Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) του έργου «Αναβάθμιση – εξοπλισμός παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ Θεοδώρων». Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

172/2018

Υποκατάσταση αναδόχου μελετητή της σύμβασης «Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου – Περαχώρας (Κατουνίστρα, Πράθι & Καρέλη πόλεως Λουτρακίου)».

178/2018

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας» (αρ. μελ. 3/2009).

179/2018

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (αρ. μελ. 40/2015).

180/2018

Έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (7ου – τελικού) του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Λουτρακίου» (αρ. μελ. 1/2009).

181/2018

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του Κ.Ο.Κ. & επαναβεβαίωσή της.

165/2018

Υποβολή πρότασης για καθιέρωση της επετείου για τη «Μάχη της Περαχώρας» ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τον Δήμο μας & ημέρας αργίας. Ανάκληση της 158/2012 Α.Δ.Σ.

161/2018

Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Λουτρακίου Τσεκούρα ΄Ολιβερ – Δημήτριο άδεια πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018.

161/2018

Αποδοχή ποσού 73.650,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2018) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

2018-06-23T02:45:47+00:00 Ιούνιος 23rd, 2018|
Επιστροφή