Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 25/10/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
25/10/2022 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Διαχείριση του ζητήματος των Ουκρανών προσφύγων στον Δήμο
μας.
2. Καθυστέρηση παράδοσης του έργου του Προαστιακού, σύμφωνα με
το αρχικό χρονοδιάγραμμα (προέβλεπε παράδοση τον Δεκέμβριο του έτους
2020). Λήψη Απόφασης για αίτημα του Δήμου προς την ΕΡΓΟΣΕ για να δοθεί
επικαιροποιημένο τελικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου.
3. Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτική οδό), το οποίο διέρχεται έμπροσθεν των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε..
4.Γνωμοδότηση επί αιτήματος σημειακής τροποποίησης του
εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Λουτρακίου.
5.Έγκριση (9 ης ) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού και
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων τρέχοντος
έτους.

6.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού
Κέντρου Λουτρακίου.
7.Αναγνώριση οφειλής προς εργαζομένους σύμφωνα με το άρθρο 97
του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει (αποτίμηση γάλακτος σε χρήμα).
8.Προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας
για το έτος 2022.
9.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων αδειών πώλησης
νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2022.
10. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-10-24T10:18:48+00:00 Οκτώβριος 21st, 2022|
Επιστροφή