Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24/01/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
24/01/2024 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός
θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." την 29 η Ιανουαρίου 2024, στα
παρακάτω θέματα:
1) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της
Εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.
2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και
απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01/01-31/12/2022.
3) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2023-31/12/2023.
4) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της παρ. 2 του αρ. 19 του Καταστατικού
της εταιρείας με την προσθήκη περίπτωσης θ) και για την τροποποίηση του
άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας ως προς τον αριθμό και την θητεία των
μελών του ΔΣ και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
5) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της
Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής με εισφορά οικοπέδου,
σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης αγοραίας αξίας αυτού.
6) Ανακοίνωση και έγκριση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7) Ανακοινώσεις και Προτάσεις

2. Εκλογή ενός (1) αιρετού αντιπροσώπου του Δήμου μας στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
3.Εκκίνηση διαδικασιών διαβούλευσης και σύνταξης στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ.
Εξουσιοδότηση επικεφαλής φορέα για τις απαιτούμενες ενέργειες. Ορισμός μελών
του Δήμου μας για τη σύσταση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης.
4.Σύναψη ή μη Συμφώνου Συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο
Περιστερίου “Κ.ΕΦ.ΑΔ.” στα πλαίσια υλοποίησης του ετήσιου Επιχειρησιακού
Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας.
5.Ανάκληση της υπ’ αριθ. 247/2023 Α.Δ.Σ. Καθορισμός εκ νέου θέσεων
πρακτικής άσκησης σπουδαστών/στριών ΑΤΕΙ στον Δήμο Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2024-01-19T14:57:32+00:00 Ιανουάριος 19th, 2024|
Επιστροφή