Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 21/09/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
21/09/2020 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου με το Τ.Π.&Δ. για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

 

2.Λήψη Απόφασης για απόσυρση άχρηστων οχημάτων και δικύκλων του Δήμου.

 

3.Απαλλαγή ή μη της εταιρείας «LIFE ECO SOLUTION I.K.E. (L.E.S. I.K.E.)» από την υποχρέωση κατασκευής εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δουλείας διόδου στις εγκαταστάσεις τής υπό ανέγερση νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης (κατηγορία Α’ πρωτογενούς τομέα) φερόμενης εκμετάλλευσής της, στη θέση «Κλείσιζα» της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων. 

 

4.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (αφορά χώρο αποθήκευσης θειαφιού) στη θέση «Σουσάκι» της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

 

5.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΑΡΟΤΡΟΝ Α. Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη θέση «Κατουνίστρα» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

6.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «RENTRON  Α.Ε.Β.Ε.»  στη θέση «Άνω Καρμπουνάρι – Γαλότα» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

7.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΑΛΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Καρμπουνάρι» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

8.Ανάκληση ή μη της έγκρισης χορήγησης στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι, ως προς την τοποθέτηση καμπίνας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 12.

 

9.Έγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστο χώρο στο Λουτράκι.

 

10.Χορήγηση ή μη στην κα Ζαχάρω Σαπερά άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Αποστολίδη 11 στο Λουτράκι.

 

11.Χορήγηση ή μη στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας» άδειας τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων προσδιορισμού της θέσης του Μουσείου.

 

12.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

13.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

14.Μετατόπιση – αποξήλωση στύλου της ΔΕΔΔΗΕ στους Αγ. Θεοδώρους.

 

15.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 247/2019 Α.Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-09-17T16:19:14+00:00 Σεπτέμβριος 17th, 2020|
Επιστροφή