Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17/05/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
17/05/2023 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου,
οικονομικού έτους 2023.
2.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού
και παραλίας για τα έτη 2023-2025.
3.Παραχώρηση ή μη στη Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων δημοτικού
υδροδικτύου στην περιοχή “Πανόραμα – Άγιος Χαράλαμπος” της Δ.Κ. Αγίων
Θεοδώρων. Συγκρότηση Επιτροπής παράδοσης.
4.Έγκριση ή μη όδευσης σωληνογραμμών άνωθεν δημοτικής οδού από την
εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια αυτής.
5.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου “Κατασκευή και λειτουργία Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)
της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS στη θέση Σουσάκι”.
6.Έγκριση ή μη τροποποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της
Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον
Αναπτυξιακό Οργανισμό “ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.” για την Πράξη “Οργάνωση και
λειτουργία περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (info kiosk) στο Δήμο Λουτρακίου
– Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.
7.Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος τροποποίησης του έργου “Βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στον Δήμο
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” (αριθ. μελ. 1/2019).

8.Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου μας στο 1 ο Συνέδριο
περιβαλλοντικών θεμάτων (24-27 Μαΐου 2023).
9.Άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού
σχεδίου Λουτρακίου στην περιοχή μεταξύ των Ο.Τ. 248 και 394, κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 88 και 90 του Ν. 4759/2020.
10.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 133/2022 Α.Δ.Σ., περί αναγνώρισης οφειλής
προς εργαζομένους σύμφωνα με το άρθρο 97 ν. 4483/2017 όπως ισχύει (αποτίμηση
γάλακτος σε χρήμα).
11.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη εκμίσθωσης χώρου εντός του
Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου “Χ. ΘΩΔΗΣ” για αποκλειστική χρήση κυλικείου.
12.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη εκμίσθωσης χώρου εντός του
Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λουτρακίου “Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ” για
αποκλειστική χρήση κυλικείου.
13.Αντικατάσταση ή μη μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη “Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α’ Φάση)”.
14.Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
15.Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
για το έτος 2023.
16.Κατανομή συνολικού ποσού #72.850,69# € από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.
(ΚΑΠ 2021 & 2022) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
17.Κατανομή ποσού #107.106,00# € από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ
2021 – μερικό ποσό) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
18.Κατανομή ποσού #62.900,00# € από ΥΠ.ΕΣ. στις Σχολικές Επιτροπές για
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β' κατανομή 2023)
και των δαπανών που προέκυψαν στα πλαίσια διεξαγωγής του πανελλήνιου
γραπτού διαγωνισμού (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022).
19.Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή εν γένει δικαστικών εξόδων
που αφορούν την ιδιοκτησία (3) της 6/1997 Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι,
δυνάμει της υπ’ αριθ. 85/2014 Απόφασης Μ.Π.Κ.
20.Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 11630/2022 Σύμβασης για την εκτέλεση
της υπηρεσίας “Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης
«Δημιουργία πράσινου σημείου & γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Λ-Π-ΑΓ.Θ»”, ως
προς τον χρόνο ολοκλήρωσή της.
21.Έγκριση ή μη (κατά παρέκκλιση) εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
δημοτικού οδικού δικτύου στις εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και διανομής)
της εταιρείας "ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε." στη θέση "Κάτω Καρμπουνάρι" της
Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.
22.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις (Βιοτεχνία κατασκευής προϊόντων ξύλου – επεξεργασίας ξύλου) της
εταιρείας "PSARRKO I.K.E." στη θέση "Άνω Καρμπουνάρι – Σούρλα" της Δημοτικής
Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.
23.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάπλαση
πλατείας Εθνικής Αντίστασης στην Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 46/2021).

24.Έγκριση ή μη 1 ου Α.Π.Ε. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Κατασκευή δύο
γηπέδων αντισφαίρισης (τέννις) στο Ο.Τ. 11 – Κ.Χ. στην Κοινότητα Ισθμίων”.
25.Έγκριση ή μη 1 ου Α.Π.Ε. του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Θεάτρου Μάτση” (αριθ. μελ. 25/2022).
26.Έγκριση ή μη 2 ου Α.Π.Ε. του έργου “Διαπλάτυνση επί των πεζοδρομίων
της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι” (αριθ. μελ. 63/2020).
27.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ ετών
2016-2018.
28.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ ετών
2019 και 2020 και συμπληρωματικό έτους 2018 (Στ.Π.).
29.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ ετών
2019 και 2020 και συμπληρωματικό έτους 2018 (Μ.Ι.).
30.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ ετών
2019 και 2020 και συμπληρωματικό έτους 2018 (Λ.Ι.).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-05-14T21:44:02+00:00 Μάιος 12th, 2023|
Επιστροφή