Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09/11/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
09/11/2021 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.», στα παρακάτω θέματα:

α) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.

β) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την χρήση 01/01-31/12/2020

γ) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021.

δ) Ανακοινώσεις και Προτάσεις

 

2.Έναρξη διαπραγματεύσεων με την Club Hotel Casino Loutraki s.a. για τη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε.

 

3.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και τρίτων. 

 

4.Γνωμοδότηση περί επανεπιβολής ή μη του Σχεδίου Πόλεως Λουτρακίου στα Ο.Τ. 121 – 122 (τμήμα οδού Ιβύκου).

 

5.Λήψη Απόφασης για μετατροπή ή μη του ωραρίου απασχόλησης των Σχολικών καθαριστριών/στών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

 

6.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO). Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 20/2021 Α.Δ.Σ. 

 

7.Λήψη Απόφασης για εκποίηση κατεστραμμένων κάδων  απορριμμάτων.

 

8.Κατανομή ποσού #12.000,00# € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

 

9.Προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για το έτος 2021. 

 

10.Συμμετοχή ή μη του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στις πιλοτικές δράσεις του ερευνητικού έργου «Υβριδικά αυτόνομα ενεργειακά συστήματα έξυπνης δικτύωσης & πρόβλεψης» με ακρωνύμιο «PHAETONS», στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Ορισμός επιστημονικού υπευθύνου του προγράμματος. Χωροθέτηση των υβριδικών συστημάτων. 

 

11.Απομάκρυνση ηλεκτρικής παροχής από πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ιβύκου στο Λουτράκι.

 

12.Μετατόπιση – αποξήλωση στύλου φωτισμού στο Πάρκο Δ. Μάτση στο Λουτράκι, λόγω κατασκευής νέου γηπέδου αντισφαίρισης. 

 

  1. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Γαλότα Ισθμίας).

 

14.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές του με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2022. 

 

15.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις  συναλλαγές του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ ‘’ΜΕΡΙΜΝΑ’’ με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2022.

 

16.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις  συναλλαγές του νπδδ ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας’’ με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2022.

 

17.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 153/2020 Α.Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του με την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. 643/Α.Π. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣΑποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-11-08T11:54:30+00:00 Νοέμβριος 5th, 2021|
Επιστροφή