Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09/03/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
09/03/2023 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του
Δήμου, οικονομικού έτους 2023.
2.Έγκριση (1 ης – υποχρεωτικής) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
Εκτελεστέων Έργων.
3.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το
έτος 2023.
4.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων” (ΜΕΡΙΜΝΑ).
5.Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία)
έτους 2023 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων”
(ΜΕΡΙΜΝΑ).
6.Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων
Ζώων Συντροφιάς Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων έτους
2023.

7.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας
“Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”, κατόπιν παραίτησης
(Διαπιστωτική Πράξη).
8.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων”, κατόπιν παραίτησης (Διαπιστωτική Πράξη).
9.Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κατόπιν παραίτησης (Διαπιστωτική Πράξη).
10.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού
εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2023.
11.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων αδειών πώλησης
νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2023.
12.Προσωρινή και μερική εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (5) της υπ' αριθ.
5/2010 Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι (Ο.Τ. 120), δυνάμει της υπ' αριθ.
215/2021 Απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και σύνταξη
βεβαιωτικού καταλόγου.
13.Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο.
Περαχώρας – Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας”,
δυνάμει των υπ’ αριθ. 15/2017 και 84/2014 Αποφάσεων Μ.Π.Κ..
14.Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή εν γένει δικαστικών
εξόδων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο “Βελτίωση – ανακαίνιση
Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας, Παράκαμψη Λουτρακίου”, δυνάμει των υπ’
αριθ. 148/2007, 59/2009, 86/2014 και 256/2013 Αποφάσεων Μ.Π.Κ..
15.Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με σύσταση δουλείας επί ακινήτων στην
περιοχή Ισθμού για διεύρυνση οδού, δυνάμει α)της υπ’ αριθ. 47/2021
Απόφασης Μ.Π.Κ. και β) του υπ’ αριθ. 11193/2022 εγγράφου του Τ.Π.& Δ. και
σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου.
16.Παράταση της διάρκειας της υπ’ αριθ. 12998/19-07-2022 σύμβασης
για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Μεταφορά στερεών αποβλήτων στο ΣΜΑ
Σπαθοβουνίου” (αριθ. μελ. 9/2022).
17.Έγκριση ή μη του 3 ου Α.Π.Ε. του έργου “Βελτίωση της πρόσβασης
σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” (αριθ. μελ. 1/2019) του Προγράμματος
“Αντώνης Τρίτσης”.
18.Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου” (αριθ. μελ.
46/2006).
19.Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων” (αριθ. μελ. 37/2020).

20.Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου “Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του νέου
Λυκείου Λουτρακίου” (αριθ. μελ. 75/2018).
21.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ
παρελθόντων οικονομικών ετών.
22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ. και Δ.Φ.
στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα
15/07/2016-11/09/2017 και επαναβεβαίωσή τους.
23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ., Τ.Α.Π.
και Δ.Φ. στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα
14/04/2016-08/12/2016 και επαναβεβαίωσή τους.
24.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ. και Δ.Φ.
στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα
06/09/2016-10/12/2016.
25.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ., Τ.Α.Π.
και Δ.Φ. στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα
31/01/2014-06/04/2017.
26.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ., Τ.Α.Π.
και Δ.Φ. στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα
30/11/2015-29/03/2016.
27.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Τ.Α.Π. στην
Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 17/12/2015-
22/03/2017.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-03-03T13:04:34+00:00 Μάρτιος 3rd, 2023|
Επιστροφή