Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
31/01/2024 13:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Τομεακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης ́ ́ΤΠΑ ΥΠ.ΕΣ. του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(Ε.Π.Α. ) 2021-2025 ́ ́ ́Αξονας προτεραιότητας: 2.4 ́ ́Πρόληψη & Διαχείριση
κινδύνων ́ ́ με τίτλο ́ ́Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους Ο.Τ.Α Α ́& Β ́
βαθμού (ΙΙ) ́ ́ για την Πράξη: ́ ́Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων σε αγροτικές οδούς
της Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2023 ́ ́.
2.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Τομεακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης ́ ́ΤΠΑ ΥΠ.ΕΣ. του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(Ε.Π.Α. ) 2021-2025 ́ ́ ́Αξονας προτεραιότητας: 2.4 ́ ́Πρόληψη & Διαχείριση
κινδύνων ́ ́ με τίτλο ́ ́Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους Ο.Τ.Α Α ́& Β ́
βαθμού (ΙV) ́ ́ για την Πράξη: ́ ́Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων στις αγροτικές
οδούς των οικισμών Α. Χαραλάμπους & Ειρήνης του Δήμου μας από την πυρκαγιά
της 17ης Ιουλίου 2023 ́ ́. .
3.Αποδοχή της μελέτης κυματικών συνθηκών και ανάπλασης της υφιστάμενης
οδού στη Λίμνη Βουλιαγμένης.

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων
κάδων απορριμμάτων και μεταλλικών αντικειμένων.
5.Παράταση ή μη του χρόνου ισχύος της σύμβασης Υπηρεσίας Λειτουργίας
Μουσικής Σχολής του Δήμου.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά
με την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων του νόμου για την νομική υποστήριξη του
Αντιδημάρχου – Πέρρα Σωτηρίου στα πλαίσια διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης
(σχ. ΑΒΜ:Α23/5109).
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά
με την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων του νόμου για την νομική υποστήριξη του
Αντιδημάρχου – Πέρρα Σωτηρίου στα πλαίσια διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης
(σχ. ΑΒΜ:Α24/121).
8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά
με την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων του νόμου για την νομική υποστήριξη του
Αντιδημάρχου – Πέρρα Σωτηρίου στα πλαίσια διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης
(σχ. ΑΒΜ:Α23/4891).
9.Εισήγηση επί της χωροθέτησης επιπλέον κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων
και υποδυμάτων στο Δήμο μας
10.Κλείσιμο λογαριασμού Τραπέζης Ελλάδος του καταργηθέντος ν.π.δ.δ.
́ ́ΔΟΚΟΠΑΠ – ΜΕΡΙΜΝΑ ́ ́.
11.Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής συμβάσεων
Προμηθειών & Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων Υπηρεσιών του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έτος 2024.
12.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του
Δήμου, λόγω κατεπείγοντος .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2024-01-29T09:47:12+00:00 Ιανουάριος 26th, 2024|
Επιστροφή