ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
13/07/2020 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για την διεξαγωγή της δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας καθώς και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων .

2.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή .

3.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας απορριμματοφόρου 16m3 .

4.Έγκριση 1ου A.Π.Ε. του έργου:

‘’Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του Νέου Λυκείου Λουτρακίου’’

5.Έγκριση ενεργειών πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αρίθ. 323/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (εξ αναβολής).

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής HELLENIC BAKERY ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. κατά Δήμου.

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν της από 06/07/2020 εξώδικης διαμαρτυρίας Αναστάσιου Βουλγαράκη και λοιπών πενήντα προς τον Δήμο .

8.Έγκριση απόδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ, για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού . Απαλλαγή υπολόγου.

9..Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 2006 έως 2009 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-07-13T10:59:44+00:00 Ιούλιος 10th, 2020|
Επιστροφή