Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών)

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
21/06/2020 10:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η  Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., σε ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (άρθρο 74), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του ν. 4623/2019 (άρθρο 2), και την υπ’ αριθμ. 90/2019 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να διεξαχθεί:

 

 

1.Εκλογή νέων αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, από την παράταξη  «αλλάzουμε ΜΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ».

 

 

            Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

 

 

Κοινοποίηση:                                                                  Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.  

(προς ενημέρωση)

1.Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων                                

2.Συμβούλια Κοινοτήτων

3.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του

   Δήμου

                                                                                                    Θυμής ΦίλιππαςΑποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
79/2020

Εκλογή νέων αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, από την παράταξη «αλλάzουμε ΜΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ».

2020-06-18T16:06:48+00:00 Ιούνιος 17th, 2020|
Επιστροφή