Έκτακτη Συνεδρίαση ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ 05/10/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
05/10/2018 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση της το’ αριθ. 122/2018 μελέτης με τίτλο «Δίκτυο ύδρευσης Καλογέρι Σχίνου» και

εκτέλεση του αντίστοιχου έργου με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση.

 

Θέμα 2o: Έγκριση της το’ αριθ. 123/2018 μελέτης με τίτλο «Τροφοδοτικά δίκτυα πηγών Μπελούσι-

Βαρυκόκα Σχίνου » και εκτέλεση του αντίστοιχου έργου με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση της το’ αριθ. 124/2018 μελέτης με τίτλο «Ανακατασκευή υδρομαστεύσεων

καθαρισμός φρεατίων πηγών Σχίνου» και εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας με τη

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση της το’ αριθ. 125/2018 μελέτης με τίτλο « Καθαρισμός δικτύου ομβρίων Σχίνου» και

εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση.

 

Θέμα 5ο: Έγκριση της υπ. αριθ. 126/2018 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός δικτύου ομβρίων Λουτρακίου»

και εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση.

 

Θέμα 6o: Έγκριση της υπ. αριθ. 127/2018 μελέτης με τίτλο «Επισκευές δικτύων ύδρευσης Λουτρακίου»

και εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση της υπ. αριθ. 128/2018 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός δεξαμενών Σχίνου» και

εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση.

 

Θέμα 8ο: Έγκριση της υπ. αριθ. 129/2018 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός δεξαμενών Αγ. Θεοδώρων»

και εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση.

 

Θέμα 9o: Έγκριση της υπ. αριθ. 130/2018 μελέτης με τίτλο «Επισκευές δικτύων ύδρευσης Αγ.

Θεοδώρων» και εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση

χωρίς προηγούμενη δη μοσίευση.

 

Θέμα 10o: Έγκριση της υπ. αριθ. 131/2018 μελέτης με τίτλο «Επισκευές γεωτρήσεων Αγ. Θεοδώρων»

και εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση.

 

Θέμα 11o: Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού 2018.

 

Θέμα 12o: Περί της αίτησης του υπαλλήλου της επιχείρησης Μαστραντωνάκη Τάσου για χορήγηση

προκαταβολής μισθού.

Θέμα 13o: Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Θέμα 14o: Διάφορα.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-10-05T11:20:10+00:00 Οκτώβριος 3rd, 2018|
Επιστροφή