Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17/02/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
17/02/2021 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την 17 η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για
συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της
ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2018.
Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη
σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄
55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764
/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-02-16T12:12:40+00:00 Φεβρουάριος 13th, 2021|
Επιστροφή