Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 07/10/20

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/10/2020 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 7η  Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου, έτους 2017.

 

2.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2017.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-10-04T22:43:09+00:00 Οκτώβριος 2nd, 2020|
Επιστροφή