Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29/12/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
29/12/2020 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου    Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού  έτους 2021. 

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764

/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-12-28T13:10:33+00:00 Δεκέμβριος 24th, 2020|
Επιστροφή