Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18/06/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
18/06/2021 16:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣΑποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-06-17T15:49:03+00:00 Ιούνιος 14th, 2021|
Επιστροφή