ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων στις 7/11/2011 προχώρησε στην υπογραφή  της “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητας.

 

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί εκ νέου στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 70 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του ν. 4555/2018, τον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και στα πλαίσια του οικείου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του (Ο.Ε.Υ.), άρθρο 13.  

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, με βάση τον Οδηγό Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες (2011: 20-21) και τον οικείο κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας έχουν:

 1. αιρετοί και αιρετές, 
 2. υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για πολιτικές φύλου υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου (π.χ. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων, ν.π.δ.δ. ΜΕΡΙΜΝΑ)
 3. εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές
 4. εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  (ΜΚΟ)
 5. εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων της περιοχής
 6. εκπρόσωποι πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων και φορέων

Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων μπορεί να είναι οι εξής:

  • Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος.
  • Η ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.
  • Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.
  • Η επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους Δήμους του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, τους μαζικούς φορείς και τις ΜΚΟ.
  • Η συνεργασία με τα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων του Νομού ή/και τις δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (π.χ. Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Κορίνθου, Ξενώνας Δήμου Τρίπολης).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων με τους εξής τρόπους:

 • Eγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Γραφείο πρωτοκόλλου) 
 • Mε φαξ στον αρ. 2744064744 (υπόψη κου Καρρά Νικολάου)
 • Mε e-mail στη διεύθυνση info@loutraki.gr 

 το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019

Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Καρράς Νικόλαος – Υπάλληλος του Δήμου

 (τηλ. 2744360151) 

Ακολούθως η εν λόγω Επιτροπή θα συγκροτηθεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα Γραφεία των Κοινοτήτων. 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΥΜΗΣ Φίλιππας

Επιστροφή