Πολιτική ποιότητας ISO 9001:2015 Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Πολιτική ποιότητας ISO 9001:2015 Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων 2021-12-16T17:16:49+00:00

Η Διοίκηση του Δήμου, δεσμεύεται για τη διασφάλιση της Διαχείρισης Ποιότητας στην υλοποίηση των έργων και τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας του Δήμου για την υλοποίηση έργων με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης και τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου. Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, μέσω του οποίου ικανοποιεί την παραπάνω απαίτηση και το οποίο υποστηρίζεται πλήρως από τη Διοίκηση.
Με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του και τη διαρκή συνεργασία με τον Πολίτη, όλους τους φορείς και τους Δήμους της Ευρώπης των Περιφερειών, στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προσφέρει αίσθημα ασφάλειας, και κοινωνικής συνοχής.

Η δέσμευση του Δήμου αποδεικνύεται με:

  1. Τη δημιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίματος μέσω παροχής κινήτρων για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
  2. Την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  3. Την ανάθεση δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
  4. Την παρακολούθηση του ετήσιου προγραμματισμού των έργων και
  5. Τη διεξαγωγή των ανασκοπήσεων του συστήματος και τη λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης.

Η Διοίκηση του Δήμου αναλαμβάνει να τηρήσει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας και να ελέγξει, να παρακολουθεί και να ανασκοπεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015 το οποίο εφαρμόζει.
Επιπλέον καλεί όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Δήμου να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση στην ικανότητα Διαχείρισης και Υλοποίησης των έργων του Δήμου καθώς και στην ικανοποίηση των Πολιτών.

04/12/2020
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

 

 

 

Επιστροφή