Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και ασφαλτοστρώσεις οδών προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και ασφαλτοστρώσεις οδών προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών
χαρακτηριστικών και ασφαλτοστρώσεις οδών προς γεωργικές και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων
Θεοδώρων» (CPV-45233120-6), Κωδικός ΝUTS: EL 652, GR 253 με
προϋπολογισμό 403.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Το έργο συντίθεται από τη κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό
389.421,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) αναθεωρήσεις
13.578,55 € και ΦΠΑ 24 % 96.720,00 €.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην βελτίωση – εκσυγχρονισμό της αγροτικής οδού στην
περιοχή Φλάμπουρο συνολικού μήκους 1.081,00 μέτρων.
Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό
μελέτης 35/2022 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων, ανέρχεται στο ποσό των 403.000,00 ΕΥΡΩ ( χωρίς Φ.Π.Α.) και
στο ποσό των 499.720,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α & από Εθνικούς Πόρους.
Περίληψη Διακήρυξης_Π.Α.Α. 2014 – 2020 2/3
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, για τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την πλατφόρμα του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.loutraki-agioitheodoroi.gr.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
17/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και
ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
21/02/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί
σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών,
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ (8.060,00 €) και ισχύ μέχρι την 17/04/2024.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις (13) μήνες μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Περίληψη Διακήρυξης_Π.Α.Α. 2014 – 2020 3/3
Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4:’’Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού’’, Υπομέτρο 4.3:’’Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται
με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της
δασοκομίας’’, Δράση 4.3.4: ‘’Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις’’ του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με
Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036139279), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από Εθνικούς Πόρους και είναι
εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2022ΣΕ08210041.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του
έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
«Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι δέκα πέντε τοις
εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..»
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του
έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 6021/23-12-2022
(ΑΔΑ:ΩΖ9Ξ4653ΠΓ-4ΣΖ) σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης μπορούν να πάρουν οι
ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014 – 2020″ με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. & το Ελληνικό Δημόσιο
και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210041.

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ

Προθεσμία υποβολής : 17/02/2023 14:00:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Διακήρυξη      
2023-02-01T11:25:37+00:00 Ιανουάριος 31st, 2023|
Επιστροφή