ΣΟΧ 1/ 2023 – πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 1/ 2023 – πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Tο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» με δ.τ. “ΜΕΡΙΜΝΑ”

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (2) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
– ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» με δ.τ. “ΜΕΡΙΜΝΑ”, που εδρεύει στο Δήμο
Λουτρακίου-Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100 Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
– ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
‘ΜΕΡΙΜΝΑ’»
(Για τη στελέχωση
του Παιδικού Σταθμού
Λουτρακίου)

Δήμος

Λουτρακίου-
Περαχώρας-
Αγίων

Θεοδώρων,
Περιφερειακή
Ενότητα
Κορινθίας

ΤΕ Παιδαγωγών
πρώιμης παιδικής
ηλικίας
Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
11 μήνες (και όχι
πέραν της
31-7-2024)
1
101 Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
– ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
‘ΜΕΡΙΜΝΑ’»
(Για τη στελέχωση
του Παιδικού Σταθμού
Λουτρακίου)

Δήμος

Λουτρακίου-
Περαχώρας-
Αγίων

Θεοδώρων,
Περιφερειακή
Ενότητα
Κορινθίας

ΔΕ
Μαγείρων
Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
11 μήνες (και όχι
πέραν της
31-7-2024)
1

Προθεσμία υποβολής : 13/10/2023 14:00:00

Συνημμένα :
  • Ανακοίνωση       
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)      
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ      
2023-10-11T18:30:21+00:00 Σεπτέμβριος 28th, 2023|
Επιστροφή