ΣΟΧ 1/2023 Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 1/2023 Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- AΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δυνάμει της Ανακοίνωσης
ΣΟΧ 1/2023 του Δήμου μας, για την πρόσληψη προσωπικού με
σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, ορίζεται ως εξής:
από 03-11-2023, ημέρα Παρασκευή έως και 13-11-2023, ημέρα
Δευτέρα.

Η αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά θα υποβληθεί:
 είτε αυτοπροσώπως,
 είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια
αρχή,
 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη
Ταχ. Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, Ιάσονος 1 και Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ 20300,
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ
ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.

Προθεσμία υποβολής : 13/11/2023 14:00:00

Συνημμένα :
  • Ανακοίνωση       
  • Εντυπο Αίτησης_      
2023-11-02T10:51:24+00:00 Νοέμβριος 2nd, 2023|
Επιστροφή