ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ &

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 5092/2024 (Α’ 33) «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας
στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 57878 ΕΞ 2024/22-04-2024 (ΦΕΚ 2419/Β/2023) κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.58972 ΕΞ 2024/23-04-2024 (ΦΕΚ 2425/Β/23-04-2024) απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ.46068 ΕΞ2024/29-03-2024 (ΑΔΑ:61Υ4Η-09Φ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 5092/2024, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.58245 ΕΞ2024/22-04-2024 (ΑΔΑ:ΨΟΕ9Η-ΘΘΧ) απόφαση του ιδίου
οργάνου, σύμφωνα με τις οποίες ορίζονται τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να
παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.
5. Τις διατάξεις του π.δ. Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (181 Α ́).
Διακηρύσσει ότι :
Στις 28 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για
την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, της Π.Ε. Κορινθίας , ήτοι:

2

 Για τις θέσεις με κωδικό ΚΟΡΙ22, ΚΟΡΙ23, ΚΟΡΙ24, ΚΟΡΙ25, ΚΟΡΙ26, ΚΟΡΙ27, και ΚΟΡΙ28,
ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. , με ώρα έναρξης 10:30 π.μ.
 Για τις θέσεις με κωδικό ΚΟΡΙ29, ΚΟΡΙ30, ΚΟΡΙ31 και ΚΟΡΙ32, ώρα 13:30 μ.μ. έως 14:00 μ.μ.,
με ώρα έναρξης 13:30 μ.μ.

Προθεσμία υποβολής : 28/05/2024 10:30:00

Συνημμένα :
  • Ανακοίνωση       
  • Διακήρυξη      
  • Αίτηση      
2024-05-16T19:58:28+00:00 Μάιος 10th, 2024|
Επιστροφή