ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση των θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 4795/2021, στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση των θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 4795/2021, στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου» του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́ 87).
2. Των άρθρων 2 και 8, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 και της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4795/2021
«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια
διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α ́ 62).
3. Του ν. 3584/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α ́ 143).
4. Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α ́ 45).
5. Του «Κεφαλαίου ΙΑ ́ Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
6. Της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’
143).

7. Την υπό στοιχεία 85248/18-08-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Έγκριση της υπ’ αρ. 143/2021 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας με την
οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου» (Β ́4400).
8. Την υπό στοιχεία 86218/15.12.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά
πρόσωπα» (Β ́ 6506).
9. Την υπό στοιχεία 90264/28.12.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α ́ βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών
τους, της διαδικασίας επιλογής τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια» (Β ́ 6873).

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη των τριών (3) θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του
Μέρους Α’ του ν. 4795/2021 (εφεξής Επιτροπή Ελέγχου), να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Προθεσμία υποβολής : 21/04/2024 14:00:00

Συνημμένα :
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       
2024-04-11T15:12:46+00:00 Απρίλιος 11th, 2024|
Επιστροφή