Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού & προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού & προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της
προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση του δημοτικού
ηλεκτροφωτισμού & προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως στη
Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (μελ. 39/2021) – ΟΜΑΔΕΣ Α & Β), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής για την κάθε ομάδα.
Συνολικός Προϋπολογισμός #54.393,60# € πλέον ΦΠΑ 24%.
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 27443 60175
mail: info@loutraki.gr & donatos@loutraki.gr
Ιστοσελίδα: www.loutraki-agioitheodoroi.gr
CPV: 31681410-0
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, ύψους
– Για την ΟΜΑΔΑ Α ποσού: 1.017,07 €
– Για την ΟΜΑΔΑ Β ποσού: 70,80 €
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
ημέρα Κυριακή 30/01/2022 και ώρα 23:55.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
ημέρα Πέμπτη 03/02/2022 και ώρα 10:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα
δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών ο κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ, τηλέφωνο
επικοινωνίας 2744 3 60175.

Προθεσμία υποβολής : 30/01/2022 23:55:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)      
2022-01-24T17:45:03+00:00 Ιανουάριος 12th, 2022|
Επιστροφή