Προμήθεια Οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Προμήθεια Οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της
προμήθειας Οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (αριθ. μελ 27/2023- ΟΜΑΔΕΣ
Β,Γ,Δ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει αποκλειστικά της τιμής ανά Τμήμα Ειδών (χαμηλότερη τιμή).
Συνολικός Προϋπολογισμός #128.958,76# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 27443 60112-126
mail: info@loutraki.gr
Ιστοσελίδα: www.loutraki-agioitheodoroi.gr
CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
44111000-1 Οικοδομικά υλικά
44316000-8 Σιδηρικά είδη
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, ύψους
– Για την ΟΜΑΔΑ Β ποσού: 1.551,00 €
– Για την ΟΜΑΔΑ Γ ποσού: 244,00 €
– Για την ΟΜΑΔΑ Δ ποσού: 285,00 €
Λουτράκι 04/09/2023
Αρ.Πρωτ 16289 / 2023
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
ημέρα Τετάρτη 20/09/2023 και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
ημέρα Δευτέρα 25/09/2023 και ώρα 11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα
δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών ο κ. Παπαδημητρόπουλος Μιλτιάδης, τηλέφωνο
επικοινωνίας 2744360 126.

Προθεσμία υποβολής : 25/09/2023 11:00:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)      
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής      
2023-09-04T11:04:24+00:00 Σεπτέμβριος 4th, 2023|
Επιστροφή