Προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργων και διαφόρων εργαλείων του Δήμου,

Προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργων και διαφόρων εργαλείων του Δήμου,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της
προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων έργων και διαφόρων εργαλείων του Δήμου, την κάλυψη λοιπών
αναγκών των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου και του ν.π.δ.δ. αυτού, καθώς και την
κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των δημοτικών καταστημάτων, των Δημοτικών
Αθλητικών Εγκαταστάσεων, καθώς και των κτιρίων του ν.π.δ.δ. του Δήμου,
προϋπολογισμού δαπάνης #741.408,50# € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού #919.346,54#€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 36/2021 μελέτη και συγκεκριμένα:
Α. για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της
μέσης λιανικής τιμής των υγρών καυσίμων την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Ενδεικτικοί Τμηματικοί Προϋπολογισμοί
τμημάτων 1, 2, 3, 5 και 6)
Β. για τα λιπαντικά, τη χαμηλότερη τιμή (Ενδεικτικός Τμηματικός Προϋπολογισμός
τμήματος 4).

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 2744069000
Ιστοσελίδα: www.loutraki.gr
CPV
09100000-0 Καύσιμα
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική συμμετοχής που
ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη
στρογγυλοποίηση, ανά Τμηματικό Προϋπολογισμό και ανέρχεται:
1ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 4.508,00 €
2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 450,00 €
3ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 2.160,00 €
4ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 172,00 €
5ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 71,00 €
6ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 54,00 €
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο, τόσο για τους
Τμηματικούς Προϋπολογισμούς που αφορούν τον Δήμο όσο και για τους
Τμηματικούς Προϋπολογισμούς που αφορούν τα Νομικά του Πρόσωπα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον
τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
Κυριακή 27/02/2020 και ώρα 23:55.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
ημέρα Πέμπτη 03 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:30.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν,
περισσότερους ή και για όλους τους τμηματικούς προϋπολογισμούς.
Η παρούσα διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την 19η

/01/2022.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του

ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki.gr του Δήμου Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον

ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ m.kalogirou@loutraki.gr & ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ baltagianni@loutraki.gr.

Προθεσμία υποβολής : 27/02/2022 23:55:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)      
2022-01-24T18:07:31+00:00 Ιανουάριος 21st, 2022|
Επιστροφή