Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου και του νομικού του προσώπου «ΔΟΚΟΠΑΠ» & πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του νομικού προσώπου

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου και του νομικού του προσώπου «ΔΟΚΟΠΑΠ» & πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του νομικού προσώπου

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων
για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου και του νομικού του
προσώπου «ΔΟΚΟΠΑΠ» & πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του
νομικού προσώπου, προϋπολογισμού δαπάνης 180.665,00 € και
προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € 43.359,60 συνολικής δαπάνης 224.024,60
€, το οποίο αναλύεται ως κάτωθι:
τμήμα α: 177.105,00 € πλέον ΦΠΑ 42.505,20 € για την προμήθεια πετρελαίου
κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου,
τμήμα β: 2.240,00 € πλέον ΦΠΑ 537,60 € για την προμήθεια αμόλυβδης
βενζίνης για τις ανάγκες του νομικού προσώπου του Δήμου (ΔΟΚΟΠΑΠ
ΜΕΡΙΜΝΑ) και
τμήμα γ: 1.320,00 € πλέον ΦΠΑ 316,80 € για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων του νομικού προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ
ΜΕΡΙΜΝΑ), (αρ. μελ. 18/2023).
Χρηματοδότηση : Πόροι Δήμου
Κωδικοί CPV : 09100000-0 Καύσιμα, 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη,
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 07η

-07-2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:30.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 22
η
-07-2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:59.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 27η

-07-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει τιμής και ειδικότερα: το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της μέσης λιανικής τιμής των υγρών
καυσίμων την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή εκδίδεται από το Τμήμα
Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ,
καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση,
οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιληφθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιληφθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της εν λόγω
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς

(προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγυητική συμμετοχής
ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη
στρογγυλοποίηση, ανά Τμηματικό Προϋπολογισμό, ως ακολούθως:
1
ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 1.771,00 € (χίλια επτακόσια εβδομήντα
ένα ευρώ)
2
ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 22,00 € (είκοσι δύο ευρώ)
3
ος Τμηματικός Προϋπολογισμός 13,00 € (δεκατρία ευρώ)
με χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (Ν. 4912/2022), σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017,
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της
Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-
agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων,

ενώ η παρούσα περίληψη θα δημοσιευτεί επιπλέον στον ημερήσιο και
εβδομαδιαίο τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιες για παροχή πληροφοριών κα Καλογήρου Μελπομένη
(τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360167) και κα Μπαλταγιάννη Κων/να
(τηλέφωνο επικοινωνίας 2741360421).

Προθεσμία υποβολής : 22/07/2023 14:59:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Σχέδιο Διακήρυξης - Παραρτήματα      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)      
2023-07-10T10:20:18+00:00 Ιούλιος 7th, 2023|
Επιστροφή