Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργων και διαφόρων εργαλείων του Δήμου

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργων και διαφόρων εργαλείων του Δήμου

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της
προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργων
και διαφόρων εργαλείων του Δήμου, την κάλυψη λοιπών αναγκών των διαφόρων
υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των δημοτικών
καταστημάτων, των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου,
προϋπολογισμού δαπάνης #813.200,00# € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού #1.008.368,00# €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της μέσης λιανικής τιμής των υγρών καυσίμων την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της
Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, σύμφωνα με τους 1ο 2ο &
3ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της υπ’ αριθ. 19/2023 μελέτη (επικαιροποιημένη).

Προθεσμία υποβολής : 02/11/2023 14:00:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Προκήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)      
2023-09-28T19:38:15+00:00 Σεπτέμβριος 27th, 2023|
Επιστροφή