ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της
προμήθειας γάλακτος των εργαζομένων του Δήμου, τροφίμων του ν.π.δ.δ. «ΜΕΡΙΜΝΑ» & ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε άπορους δημότες (αριθ. μελ 37/2021), με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και ειδικότερα:
 για την προμήθεια Ελαιολάδου-Ηλιέλαιου- Οπωροκηπευτικών – Κρεάτων και κατεψυγμένων ειδών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Κορινθίας όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ή από το παρατηρητήριο τιμών κατά το χρόνο
παράδοσής τους στο Δήμο 
 για τα υπόλοιπα είδη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 37/2021 μελέτης.
Σύντομη περιγραφή της προμήθειας:
ΤΜΗΜΑ Α1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό (ΔΗΜΟΣ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 43.627,50 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ Β1: Είδη Αρτοζαχαροπλαστείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 4.389,10 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ Β2: Είδη Κρεοπωλείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 6.240,35 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ Β3: Είδη Παντοπωλείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 5.672,15 € πλέον ΦΠΑ 13% & 73,10 πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ Β4: Κατεψυγμένα είδη Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 2.238,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ Β5: Τυροκομικά είδη Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 2.921,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ Β6: Είδη Οπωροπωλείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 5.244,95 € πλέον ΦΠΑ 13%.
ΤΜΗΜΑ Β7: Ελαιόλαδο-Ηλιέλαιο Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 1.422,90 € πλέον ΦΠΑ 13%.

Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 27443 60112-113
Fax: 2744067978
Ιστοσελίδα: www.loutraki-agioitheodoroi.gr

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15500000-3 Γαλακτομικά προϊόντα
15810000-9 Αρτοσκευάσματα
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής
15540000-5 Τυροκομικά προϊόντα
03221200-8 Οπωροκηπευτικά
15411110-6 Ελαιόλαδο
15110000-2 Κρέας
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, ύψους
– Για το τμήμα Α.1 ποσού: 872,00 €
– Για το τμήμα Β.1 ποσού: 87,00 €
– Για το τμήμα Β.2 ποσού: 124,00 €
– Για το τμήμα Β.3 ποσού: 114,00 €
– Για το τμήμα Β.4 ποσού: 44,00 €
– Για το τμήμα Β.5 ποσού: 58,00 €
– Για το τμήμα Β.6 ποσού: 104,00 €
– Για το τμήμα Β.7 ποσού: 28,00 €
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 09/12/2021 και ώρα 23:55.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια. 
Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών ο κ. Μαυροειδής Ιωάννης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360 126 – 112 – 113.

Προθεσμία υποβολής : 09/12/2021 23:55:00

Συνημμένα :
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.20253-ΚΗΜΔΗΣ       
  • ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ      
  • ΜΕΛΕΤΗ-37.2021.      
  • 299 ΑΟΕ (ορθή επανάληψη)      
  • EEΕΣ-S      
2021-11-23T13:55:52+00:00 Νοέμβριος 23rd, 2021|
Επιστροφή