ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 193138)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 193138)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων,

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ »

1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι
Ταχ. Κώδικας : 20 300
Τηλέφωνο : 0030 2744069000- 0030 2744360175
E-Mail: info@loutraki.gr, donatos@loutraki.gr
2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή της προμήθειας
ΤΜΗΜΑ 1 : 116.044,16€
CPV 44613800-8: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ CONTAINERS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2 : 3.215,32€
CPV 44614100-8: ΚΑΔΟΙ, ΚΛΩΒΟΙ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗ
ΤΜΗΜΑ 3 : 23.513,50€
CPV 42923000-2: ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ – ΖΥΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Υ.Δομ.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως , Λουτράκι
Ταχ. Κώδικας : 20 300 Τηλέφωνο : 2744069000- 2744360175

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

2

ΤΜΗΜΑ 4 : 8.255,30€
CPV 42998000-8: ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
ΤΜΗΜΑ 5 : 57.064,80€
CPV 34144710-8: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ 6 : 74.494,24€
CPV 42996110-8: ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ 7 : 4.693,40€
CPV 34928400-2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
10/05/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου
στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.
Το Πράσινο Σημείο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «Θρουβάλα», η οποία
ανήκει διοικητικά στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων. Η έκταση του συνολικού γηπέδου είναι 21,6 στρέμματα περίπου, ενώ το τμήμα που θα
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Πράσινου Σημείου έχει έκταση 8,2 στρέμματα.
Το προτεινόμενο οικόπεδο βρίσκεται στη θέση «Θρουβάλα», η οποία ανήκει διοικητικά στη Δ.Ε.
Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 231.678,00€ ΕΥΡΩ (&
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% στο συνολικό ποσό των 287.280,72€).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Κωδικός ΣΑ : Ε2751 . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:62-7135.001
σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου
Λουτρακίου– Περαχώρας– Αγίων Θεοδώρων.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων
(κωδ. Ενάριθ. Έργου : 2022ΣΕ27510016)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 2 : » Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» της πράξης : «Δημιουργία Πράσινου
Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020″ στον Άξονα Προτεραιότητας 14, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμ.
πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1742_18/02/2022 (ΑΔΑ: ΨΞΘΩ46ΜΤΛΡ-8ΘΙ) της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη» και έχει λάβει κωδικό MIS 5119784. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 14 – Ταμείο Συνοχής) με ποσοστό 85% και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Επίσης χρηματοδοτείται και από ίδιους πόρους του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων.
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

3

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Το προτεινόμενο οικόπεδο βρίσκεται στη θέση «Θρουβάλα», η οποία ανήκει διοικητικά στη Δ.Ε.
Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
α) Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 193138
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.loutraki.gr/προκηρύξεις – διαγωνισμοί αναρτάται
σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον
ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»
β) Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν με την ανωτέρω διαδικασία συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 01/06/2023. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει το αργότερο στις 08/06/2023, ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του
Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 15/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος
«ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και
σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

4
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
Διακήρυξη ήτοι 19/06/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
9. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί
από τον υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Συγκεκριμένα θα πρέπει να
κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε τμήμα της προμήθειας, ως κάτωθι:

ΤΜΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ολογράφως)

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
CONTAINERS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ

1.871,00 € Χίλια οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ

ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΙ, ΚΛΩΒΟΙ,
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 51,00€ Πενήντα ένα ευρώ
ΤΜΗΜΑ 3: ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ –
ΖΥΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 379,00 € Τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ
ΤΜΗΜΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 133,00 € Εκατόν τριάντα τρία ευρώ
ΤΜΗΜΑ 5: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 920,00 € Εννιακόσια είκοσι ευρώ
ΤΜΗΜΑ 6: ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ 1.201,00 € Χίλια διακόσια ένα ευρώ
ΤΜΗΜΑ 7: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 75,00 € Εβδομήντα πέντε ευρώ

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, ήτοι έως 16-05-2024.
10. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

5
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες
από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά,
τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
11. Πληροφορίες
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από
εγγεγραμμένους στο σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από
αίτησή τους.
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
αρχείου.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ομοίως δεν
εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προθεσμία υποβολής : 15/06/2023 14:00:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Προκήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)      
2023-05-22T16:10:39+00:00 Μάιος 11th, 2023|
Επιστροφή