Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης καταφύγιου αδέσποτων ζώων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης καταφύγιου αδέσποτων ζώων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Ο ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων,

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης καταφύγιου αδέσποτων ζώων του Δήμου

Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων»

1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι
Ταχ. Κώδικας : 20 300
Τηλέφωνο : 0030 2744069000- 0030 2744360111
E-Mail: info@loutraki.gr
2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή της προμήθειας
ΤΜΗΜΑ Α:
Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας ελαφριάς προκατασκευής συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
ΤΜΗΜΑ Β:
Προμήθεια οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνολικού προϋπολογισμού
150.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Η Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24 / 05 /
2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων
και περιλαμβάνει:
ΤΜΗΜΑ Α:
Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας ελαφριάς προκατασκευής συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
ΤΜΗΜΑ Β
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Υ.ΔΟΜ.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως , Λουτράκι
Ταχ. Κώδικας : 20 300 Τηλέφωνο : 2744069000- 2744360111

2
Προμήθεια οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνολικού προϋπολογισμού
150.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
ΟΜΑΔΑ Α: 44211000-2 Προκατασκευασμένα κτήρια
ΟΜΑΔΑ Β: 34144000-8 Αυτοκίνητα Οχήματα Ειδικής Χρήσης
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00€ ΕΥΡΩ (& συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α 24% στο συνολικό ποσό των 372.000,00 €).
Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ», που εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης
Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση
των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4380/2021 (Α 169) «Νέο Πλαίσιο για την ευζωία
ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61524/20-09-
2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής – Τμήμα Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 60ΥΨ46ΜΤΛ6-ΣΚΕ).
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο
ανάθεσης την η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Δήμος Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.
5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
α) Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.)
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://loutraki.gov.gr/ /προκηρύξεις διαγωνισμοί αναρτάται
σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω
ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»
β) Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν με την ανωτέρω διαδικασία συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα . Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει, ηλεκτρονικά στο
δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

3
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 29 / 06 / 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη
Διακήρυξη. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη ήτοι 03 / 07 / 2023 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:30.
9. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον
υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Συγκεκριμένα θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική
επιστολή συμμετοχής για κάθε τμήμα της προμήθειας.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ολογράφως)

ΤΜΗΜΑ 1:
Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας
ελαφριάς προκατασκευής

3.000,00 € Τρεις χιλιάδες ευρώ

ΤΜΗΜΑ 2:
Προμήθεια οχήματος περισυλλογής
αδέσποτων ζώων συντροφιάς

3.000,00 € Τρεις χιλιάδες ευρώ

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με τη
Διακήρυξη.
10. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
11. Πληροφορίες
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από
εγγεγραμμένους στο σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή
τους.
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf,
με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ομοίως δεν εξετάζονται τα
αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Προθεσμία υποβολής : 29/06/2023 14:00:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)      
2023-05-26T02:24:11+00:00 Μάιος 25th, 2023|
Επιστροφή