ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι
Ταχ. Κώδικας : 20 300
Τηλέφωνο : 0030 2744069000 – 0030 2744360170
E-Mail: info@loutraki.gr, km1967@1412.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.loutraki-agioitheodoroi.gr
Η εν λόγω προμήθεια είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
CPV: 42611000-2 (Εργαλειομηχανές ειδικής χρήσης).
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
229.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ–055
(Κωδικός Ενάριθμου στο ΠΔΕ -2017ΣΕ05500010) για το ποσό των 120.000,00 € καθώς
και από Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών για το ποσό των 109.400,00 €.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, ύψους
#3.700,00# €, η οποία πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα
Τρίτη 15/11/2022 και ώρα 23:55.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ημέρα
Δευτέρα 21/11/2022 και ώρα 11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί
στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Προθεσμία υποβολής : 15/11/2022 23:55:00

Συνημμένα :
  • Προκήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)      
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής      
2022-10-31T23:16:49+00:00 Οκτώβριος 31st, 2022|
Επιστροφή