ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων,
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ »

1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι Ταχ. Κώδικας : 20 300
Τηλέφωνο : 0030 2744069000- 0030 2744360170
E-Mail: info@loutraki.gr, km1967@1412.syzefxis.gov.gr
2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή της προμήθειας
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.
Αναλυτικότερα: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των κατάλληλων ενεργειακών παρεμβάσεων έτσι ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία του κολυμβητηρίου. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους α)λεβητοστασίου – μηχανοστασίου κολυμβητικών δεξαμενών ,β)λεβητοστασίου αποδυτηρίων, γ)περιβάλλοντα χώρο και θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου, συγκεκριμένα:
• Στην εγκατάσταση θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών
• Στην εγκατάσταση παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσεως (Ζ.Ν.Χ.)
• Στην εγκατάσταση θέρμανσης αποδυτηρίων-βοηθητικών χώρων
• Στην εγκατάσταση φωτισμού των αποδυτηρίων
• Στην υφιστάμενη κατάσταση οι παραπάνω εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται, από ένα συνδυασμό τριών (3) εγκατεστημένων λεβήτων οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ζητούμενων φορτίων. Επίσης είναι εγκατεστημένα α) ηλιακοί συλλέκτες εγκατεστημένοι στο δώμα των αποδυτηρίων για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης και β) ηλιοθερμικό σύστημα που υποβοηθά την θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών.
• Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση γεωθερμικής αντλίας και αερόψυκτης αντλίας θερμότητας που θα λειτουργούν σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους λέβητες ώστε να εξασφαλιστεί η μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται. Το σύστημα θα αποτελείται από :

1

• Αντλία θερμότητας νερού/νερού (γεωθερμική),θερμικής ισχύος κατ’ ελάχιστον 620Κw
• Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, θερμικής ισχύος κατ’ ελάχιστο275Κw
• Υφιστάμενοι λέβητες
• Υφιστάμενοι ηλιακοί συλλέκτες ως κύρια πηγή θέρμανσης ζεστών νερών χρήσης
• Υφιστάμενο ηλιοθερμικό σύστημα που υποβοηθά την θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών.
Συνοπτικά τα προμηθευόμενα μηχανήματα και υλικά καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης τους είναι:
• Προμήθεια – Εγκατάσταση γεωθερμικού δικτύου (μετάψυξης) με τον απαραίτητο εξοπλισμό (γεωτρήσεις, αντλίες, σωλήνες, βάνες κ.λ.π.)
• Προμήθεια – Εγκατάσταση νέας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας νερού /νερού και δικτύων αυτής με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
• Προμήθεια – Εγκατάσταση νέας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας και δικτύων αυτής με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
• Προμήθεια – Εγκατάσταση νέων εναλλακτών θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών και δικτύων αυτών.
• Προμήθεια – Εγκατάσταση νέου δικτύου θέρμανσης ΖΝΧ.
• Χωροθέτηση του νέου εξοπλισμού στους χώρους του κολυμβητηρίου και κατασκευή των απαραίτητων υποδομών που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των μηχανημάτων
• Αποξηλώσεις υφιστάμενων ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δικτύων λεβήτων θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών
• Ανά διάταξη υφιστάμενων εναλλακτών λεβήτων θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών.
• Αναδιάταξη ηλιοθερμικού συστήματος θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών.
• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία του εξοπλισμού του συστήματος
• Εγκατάσταση αυτοματισμών που απαιτούνται για τον έλεγχο και την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων που είναι εγκατεστημένα στο κτήριο που στεγάζει τα αποδυτήρια και τους γραφειακούς χώρους, με λαμπτήρες κυκλώματος LED
• Η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση κατ’ ελάχιστο για 1 έτος

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)»
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 563.283,84 € στο οποίο συμπεριλαμβάνεται,
το ΦΠΑ 24% (109.022,68€)
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του
ΠΔΕ (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ -: 2019ΣΕ27510093,).
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Ανοιχτό Κολυμβητήριο Λουτρακίου το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο στην περιοχή Μαγούλα στο Λουτράκι, ιδιοκτησίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

2

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
α) Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.)
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.loutraki.gr/προκηρύξεις διαγωνισμοί αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»
β) Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν με την ανωτέρω διαδικασία συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 23 / 10 /2022. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει το αργότερο στις 27 / 10 /2022, ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 02 / 11 /2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:55 .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος
«ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη ήτοι 08 /11 /2022 ημέρα Τρίτη.

9. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 9.085,22€.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι έως 03 – 10 – 2023.
3

10. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

11. Πληροφορίες
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ομοίως δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Προθεσμία υποβολής : 02/11/2022 23:55:00

Συνημμένα :
  • Προκήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΕΕΣ-ΤΕΥΔ      
  • Περίληψη Προκήρυξης      
  • Σχέδια      
2022-09-29T09:23:05+00:00 Σεπτέμβριος 29th, 2022|
Επιστροφή