ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 200696)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 200696)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης
του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» αριθ. μελ. 15/2023
1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι
Ταχ. Κώδικας : 20 300
Τηλέφωνο : 00302744069000- 00302744360169
E-mail: info@loutraki.gr, a.stergiou@loutraki.gov.gr
2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου
Ταξινόμηση κατά CPV: 45233260-9] Κατασκευαστικές εργασίες για πεζόδρομους
Αντικείμενο της σύμβασης
Με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν αναβαθμίζεται η κεντρική περιοχή της
πόλης του Λουτρακίου. Η εν λόγω περιοχή αποτελεί την καρδιά του λιανικού εμπορίου και
χαρακτηρίζεται από μικρά έως ανύπαρκτα πεζοδρόμια και άναρχη στάθμευση εκτός από την
κεντρική οδό. Το οδόστρωμα είναι άσφαλτος και στο μεγαλύτερο τμήμα των οδών δεν
υπάρχει καμία υποδομή για ΑΜΕΑ. Με την παρέμβαση επιτυγχάνεται:
• η ενοποίηση και ομοιογένεια της υποδομής σε όλη την περιοχή της αγοράς του
Λουτρακίου
• η αναβάθμιση της οδού μπροστά από τα καταστήματα λιανικού εμπορίου που
αποτελούν σήμα κατατεθέν της περιοχής

• η αναβάθμιση του οδικού χώρου σε όλη την επιφάνεια του Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου
• η άνετη και απρόσκοπτη κίνηση πεζών στο εν λόγω τμήμα της αγοράς (μέσω
ενοποίησης του οδικού χώρου)
• η ασφαλής κίνηση και παραμονή των διερχόμενων (βελτίωση αστικού εξοπλισμού).
Γενικότερα με την παρέμβαση βελτιώνεται η λειτουργικότητα και η ασφάλεια του δημοσίου
χώρου του συγκεκριμένου τμήματος, ενώ διασφαλίζεται και η ομοιομορφία με τον
παραδοσιακό χαρακτήρα του δημόσιου χώρου στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου.
Η περιοχή παρέμβασης, η οποία πρόκειται να μετατραπεί σε ένα Ανοικτό Κέντρo
Εμπορίου καταλαμβάνει μία έκταση 37.200 τ.μ.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό 1.973.379,76 € (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται Πρόβλεψη ΑΕΚΚ (37.720,00), το
ποσοστό 18% για Γ.Ε.-ΟΕ (=202.131,48+6.789,60 (για ΑΕΚΚ)), Απρόβλεπτα 15%
(198.762,62)και ΦΠΑ 24%(381.944,47).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ,
μέσω του ΠΔΕ (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ -:2019ΣΕ11910082) για ποσό 1.253.181,41€
καθώς και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑΠ για Έργα & Επενδυτικές Δραστηριότητες) για ποσό
720.198,35€
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση
την τιμή σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου
Η κεντρική Λεωφόρος του Λουτρακίου -Ελευθερίου Βενιζέλου από την οδό Σολωμού (από
νότο) έως και την Αγίου Ιωάννου (προς βορρά) και έξι κάθετες σε αυτήν οδοί – Σολωμού,
Παναγίας Γιάτρισσας, Ξενοφώντος, Μπολέτη, Περιάνδρου και Καποδιστρίου- έως το ύψος
της οδού Κολοκοτρώνη (1η παράλληλος της Ελ. Βενιζέλου ανατολικά)
5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης, με τμηματικές προθεσμίες υλοποίησης
6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
α) Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.)
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.loutraki.gr/προκηρύξεις διαγωνισμοί αναρτάται
σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον
ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»
β) Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν με την ανωτέρω διαδικασία συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 22/01/2024.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει το αργότερο στις 25/01/2024, ηλεκτρονικά στο δικτυακό
τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 29/01/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η Διακήρυξη, ήτοι 02/02/2024.
9. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ευρώ (31.367,00 €). Η εγγυητική επιστολή πρέπει
να απευθύνεται προς το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και να έχει ισχύ
τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
10. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στη κατηγορία έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης .
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
11. Πληροφορίες
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο
από εγγεγραμμένους στο σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
ύστερα από αίτησή τους.

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Ομοίως δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

 

κατεβάστε τα τεύχη

 

Προθεσμία υποβολής : 29/01/2024 14:00:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Προκήρυξη      
  • Διακήρυξη      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)      
2024-01-14T20:07:18+00:00 Ιανουάριος 12th, 2024|
Επιστροφή