Λειτουργία μουσικής σχολής Δήμου

Λειτουργία μουσικής σχολής Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας με
τίτλο «Λειτουργία μουσικής σχολής Δήμου», για χρονικό διάστημα είκοσι έξι (26)
διδακτικών μηνών, δαπάνης ποσού #208.000,00# € και συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%, ποσού #49.920,00# €, συνολικής δαπάνης ποσού #257.920,00# €, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει αποκλειστικά της τιμής, σύμφωνα με τον 2

ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της
υπ’ αριθ. 3/2024 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
& Αθλητισμού.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 2744360195
Ιστοσελίδα: http://new.loutraki-agioitheodoroi.gr/
CPV : 92312000-1.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική συμμετοχής που
ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού, προ ΦΠΑ, ήτοι ποσού #2.080,00#
€.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον
τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
Πέμπτη 06 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
ημέρα Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της Σ.Δ.Σ., καθώς
και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
Υποψήφιοι ή προσφέροντες στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να είναι Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και της παρ. 7 του άρθρου 96 του N. 4412/2016, όπως ισχύει.

Για τους οικονομικούς φορείς που υποβάλλουν προσφορά υπό τη μορφή ένωσης ή
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας,
χωριστό Ε.Ε.Σ.Σ.
Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα http://new.loutraki-agioitheodoroi.gr/ του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα
δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών Ευθυμία ΚΑΤΣΟΥΔΑ
e.katsouda@loutraki.gov.gr & info@loutraki.gr.

Προθεσμία υποβολής : 06/06/2024 14:00:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)      
2024-05-23T15:50:30+00:00 Μάιος 22nd, 2024|
Επιστροφή