Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης στο Ο.Τ.11-Κ.Χ. στην Κοινότητα Ισθμίων (Αριθ. μελ. 73/2020)

Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης στο Ο.Τ.11-Κ.Χ. στην Κοινότητα Ισθμίων (Αριθ. μελ. 73/2020)

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου
» Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης στο Ο.Τ.11-Κ.Χ. στην Κοινότητα Ισθμίων
(Αριθ. μελ. 73/2020)», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #234.493,25# €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 2744360170
Ιστοσελίδα: www.newloutraki-agioitheodoroi.gr
CPV 45212200-8
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης IV:
συνολικού προϋπολογισμού #234.493,25# €.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής,
ύψους #3.782,00# €.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 02/10/2022.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
ημέρα Τρίτη 02/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
ημέρα Τρίτη 09/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ,
καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση,
οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.newloutraki-agioitheodoroi.gr του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα
δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών ο κ. Μελέτης Κων/νος, e-mail:
info@loutraki.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360170.

Προθεσμία υποβολής : 02/11/2021 10:00:00

Συνημμένα :
  • Προκήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • (ΕΕΕΣ) / (ΤΕΥΔ)      
2021-10-13T18:30:03+00:00 Οκτώβριος 13th, 2021|
Επιστροφή