Εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων & και του Νομικού του Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων & και του Νομικού του Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της
προμήθειας γάλακτος εργαζομένων του Δήμου και ν.π. «ΜΕΡΙΜΝΑ», τροφίμων του
ν.π. (αριθ. μελ 13/2023), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της τιμής ανά Τμήμα Ειδών
(χαμηλότερη τιμή) και ειδικότερα:
• για την προμήθεια Ελαιολάδου-Ηλιέλαιου- Οπωροκηπευτικών – Κρεάτων και
κατεψυγμένων ειδών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής
πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Κορινθίας όπως αυτή προκύπτει
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας
Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ή από το παρατηρητήριο τιμών
κατά το χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο
• για τα υπόλοιπα είδη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της υπ’
αριθ. 13/2023 μελέτης.

Σύντομη περιγραφή της προμήθειας:
ΤΜΗΜΑ Α1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό (ΔΗΜΟΣ).
Συνολικός Προϋπολογισμός #85.767,00# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%)
ΤΜΗΜΑ Β1, προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου, συνολικού ποσού #5.395,19# €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%)
ΤΜΗΜΑ Β2, προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, συνολικού ποσού #9.069,61# €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%)
ΤΜΗΜΑ Β3, προμήθεια ειδών παντοπωλείου, συνολικού ποσού #10.123,61# €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%)
ΤΜΗΜΑ Β4, προμήθεια κατεψυγμένων ειδών, συνολικού ποσού #1.550,02# €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%)
ΤΜΗΜΑ Β5, προμήθεια τυροκομικών ειδών, συνολικού ποσού #5.077,09# €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%)
ΤΜΗΜΑ Β6, προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, συνολικού ποσού #7.480,09# €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%)
ΤΜΗΜΑ Β7, προμήθεια ελαιολάδου – ηλιελαίου, συνολικού ποσού #2.015,83# €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%)
ΤΜΗΜΑ Β8, προμήθεια φρέσκου γάλακτος, συνολικού ποσού #5.934,82# €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%).
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 27443 60112-113
Ιστοσελίδα: www.loutraki-agioitheodoroi.gr
CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
03333000-4 Νωπό αγελαδινό γάλα
15500000-3 Γαλακτομικά προϊόντα
15810000-9 Αρτοσκευάσματα
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής
15540000-5 Τυροκομικά προϊόντα
03221200-8 Οπωροκηπευτικά
15411110-6 Ελαιόλαδο
15110000-2 Κρέας
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής,
ύψους
– Για το τμήμα Α.1 ποσού: 1.518,00 €
– Για το τμήμα Β.1 ποσού: 95,00 €
– Για το τμήμα Β.2 ποσού: 160,00 €
– Για το τμήμα Β.3 ποσού: 179,00 €
– Για το τμήμα Β.4 ποσού: 27,00 €
– Για το τμήμα Β.5 ποσού: 89,00 €
– Για το τμήμα Β.6 ποσού: 132,00 €
– Για το τμήμα Β.7 ποσού: 35,00 €
– Για το τμήμα Β.8 ποσού: 105,00 €
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
ημέρα Δευτέρα 29/05/2023 και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
ημέρα Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα
δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών ο κ. Ρουμελιώτης Γεώργιος, τηλέφωνο
επικοινωνίας 2744360 126 – 112 – 113.

Προθεσμία υποβολής : 29/05/2023 14:00:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής      
2023-05-14T21:38:45+00:00 Μάιος 12th, 2023|
Επιστροφή