Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που υπάρχουν στον Δήμο

Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που υπάρχουν στον Δήμο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ.
Γκιώνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του Π.Δ
270/81, «Περί καθορισμού των οργάνων , της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση πραγμάτων
Δήμων και Κοινοτήτων»,
Και έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 155/2022 (ΑΔΑ: Ψ45ΚΩΛ3-Ν92) απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου περί εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που
υπάρχουν στον Δήμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 19536/20-10-2022
εισηγητική έκθεση της Δημοτικής Αστυνομίας και τις υπ’ αριθμ. 37/2022,
24/2022, 25/2022 και 26/2022 αποφάσεις των Συμβουλίων των
Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου -Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ.
Θεοδώρων και Πισίων αντίστοιχα.
2. Το από 17-03-2023/Δ.Υ πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα με
το οποίο καθορίζεται η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας.
3. Την υπ’ αριθμ. 111/2023 (ΑΔΑ: 6ΣΙΑΩΛ3-ΝΒΨ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση των
εγκαταλελειμμένων οχημάτων που υπάρχουν στον Δήμο

Προθεσμία υποβολής : 06/06/2023 10:30:00

Συνημμένα :
  • Προκήρυξη       
2023-05-26T02:28:32+00:00 Μάιος 25th, 2023|
Επιστροφή