ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ «ΛΙΑΝΤΡΟ» ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ «ΛΙΑΝΤΡΟ» ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ.
Γκιώνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α ́87, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας» (Α ́ 114), τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α ́ 77) «Περί καθορισμού
των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για
εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και του
Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»,
Και έχοντας υπόψη:
1. Το από 07-12-2022 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης ετήσιου
μισθώματος μακροχρόνιας εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης του Δημοτικού
αλσυλλίου «ΛΙΑΝΤΡΟ».
2. Η υπ ́ αριθμ. 10/09-03-2021 Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων
Θεοδώρων περί της αναγκαιότητας εκμίσθωσης του Δημοτικού Αλσυλλίου
«ΛΙΑΝΤΡΟ».
3. Η υπ ́ αριθμ. 142/14-12-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.
4. Η υπ ́ αριθμ. 178/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των
όρων της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του
δημοτικού αλσυλλίου «ΛΙΑΝΤΡΟ» της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων, για
χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών

Προθεσμία υποβολής : 18/10/2023 10:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
2023-09-21T21:07:41+00:00 Σεπτέμβριος 21st, 2023|
Επιστροφή