ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως ισχύουν
ε) την αριθ.2/15-1-21 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου
στ) την υπ’ αρίθμ 204/29-6-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ζ) την υπ’ αρίθμ. Α 478/22-6-2021 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίων Θεοδώρων και τα πυροσβεστικά μέσα του Δήμου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Προθεσμία υποβολής : 22/07/2021

Συνημμένα :
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_       
2021-07-02T13:26:17+00:00 Ιούλιος 2nd, 2021|
Επιστροφή