ΔΙAKΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΙAKΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 201 και 199 του ΔΚΚ
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 270/81
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010, σύμφωνα με
τις οποίες αρμόδιο όργανο για την διενέργεια της δημοπρασίας και για τον
καθορισμό των όρων της, είναι η Οικονομική Επιτροπή .
4. Την υπ’ αριθμό 30/15-10-2021 Απόφαση του συμβουλίου Κοινότητας Λουτρακίου –
Περαχώρας.
5. Την υπ’ αριθμό 113/10-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΨ4ΩΛ3-9ΚΣ) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η εκποίηση των κατεστραμμένων μεταλλικών
κάδων απορριμμάτων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
6. Τo υπ’ αριθ. 16696/05-10-2021 Πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης που συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθ. 19262/04-10-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:Ψ45ΒΩΛ3-ΨΒΠ).
7. Την υπ’ αριθ. 440/2021 (ΑΔΑ:6Ρ8ΝΩΛ3-ΤΝ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Περί
έγκρισης και κατάρτισης όρων διενέργειας Δημοπρασίας για την εκποίηση κατεστραμμένων
μεταλλικών κάδων του Δήμου»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση των μεταλλικών
κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων που έχουν συγκεντρωθεί στις εγκαταστάσεις
του Δήμου μας

Προθεσμία υποβολής : 04/02/2022 10:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
  • ΑΟΕ - Κατάρτιση όρων      
2022-01-24T18:01:49+00:00 Ιανουάριος 21st, 2022|
Επιστροφή