Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την εκτέλεση της Υπηρεσίας «Αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε.
Λουτρακίου – Περαχώρας», προϋπολογισμού δαπάνης 48.000,00 € και προστιθεμένου του
ΦΠΑ 24% 11.520,00 € συνολικής δαπάνης 59.520,00 € (Αρ. μελ. 2/2022).
Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι
Κωδικός CPV : 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 28η

-03-2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 15η

-04-2022, ημέρα

Παρασκευή και ώρα 23:59.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
19η
-04-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιληφθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων
να περιληφθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
ποσού εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960,00 €) με χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345
επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προασφυγή,
κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα περίληψη θα δημοσιευτεί επιπλέον στον
ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Μαυροειδής
Ιωάννης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360126.

Προθεσμία υποβολής : 15/04/2022 23:59:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)      
2022-03-28T10:44:55+00:00 Μάρτιος 24th, 2022|
Επιστροφή