«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)» α/α ΕΣΗΔΗΣ:183774

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)» α/α ΕΣΗΔΗΣ:183774

Ο ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων,
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ) » α/α ΕΣΗΔΗΣ:183774
1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι
Ταχ. Κώδικας : 20 300
Τηλέφωνο : 00302744069000- 00302744360169
E-mail: info@loutraki.gr, a.stergiou@loutraki.gr
2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου
Ταξινόμηση κατά CPV: [45233260-9] Κατασκευαστικές εργασίες για πεζόδρομους
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ανάπλαση τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λουτρακίου
Αναλυτικότερα, το έργο αφορά σε :
κατασκευαστικές εργασίες σε τμήμα του παραλιακού μετώπου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.)
του Λουτρακίου, που αντιμετωπίζει προβλήματα ασυνεχειών, ενιαίου χαρακτήρα, μορφής και
χρήσης και η αναβάθμισή του, σε χώρο υψηλής αισθητικής, φιλικό σε κατοίκους και επισκέπτες,
με έμφαση στην πρόσβαση των ΑΜΕΑ, που να είναι εύκολα προσπελάσιμος και επισκέψιμος από
όλους τους χρήστες.
Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως με την αντικατάσταση της υφιστάμενης επιφάνειας με βοτσαλωτό
δάπεδο σε διάφορα σχήματα και χρώματα, με τη δημιουργία ζωνών πρασίνου, την τοποθέτηση
σημαντικού αριθμού μικροκατασκευών και στοιχείων αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, φωτιστικά
σώματα, υπαίθρια παιχνίδια, ναυαγοσωστικούς πύργους, κατασκευές εξυπηρέτησης λουόμενων
κ.λπ.), καθώς και με το σχεδιασμό νέων κατασκευών πέργκολας, που θα υπακούουν σε κοινούς
μορφολογικούς κανόνες.
Οι επεμβάσεις αφορούν σε επιφάνεια ~ 15.000,00μ2 η οποία αναπτύσσεται σε μήκος ~720,00μ.
και αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της μελέτης (Τ.Ε., Π/ΟΣ, κλπ).
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με τίτλο
«Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά
κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης
Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος».

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό 4.999.964,96 € (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται Πρόβλεψη ΑΕΚΚ (21.490,00), το ποσοστό 18% για Γ.Ε.-
ΟΕ (=531.492,10+3.868,20 (για ΑΕΚΚ)), Απρόβλεπτα 15% (522.633,90), ποσό αναθεώρησης (11,73€)
και ΦΠΑ 24%(967.735,15).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ -: 2021ΕΠ02610029) για ποσό
4.999.964,96€
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου
Χερσαία Ζώνη Λιμένος (Χ.Ζ.Λ.) Λουτρακίου
5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης, με τμηματικές προθεσμίες υλοποίησης
6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
α) Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.)
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.loutraki.gr/προκηρύξεις διαγωνισμοί αναρτάται
σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον
ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»
β) Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν με την ανωτέρω διαδικασία συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 11η/11/2021. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει το αργότερο στις 18/11/2021, ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του
Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 21/11/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:55.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος
«ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και
σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
Διακήρυξη ήτοι 25/11/2021
9. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί
από τον υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ευρώ (80.137,00 €).. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται
προς το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1)
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι έως 21-10-2022.
10. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στις κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και
που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης .
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
11. Πληροφορίες
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από
εγγεγραμμένους στο σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από
αίτησή τους.

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ομοίως δεν
εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ

 

 

Κατεβάστε τα Τεύχη

Κατεβάστε τα σχέδια

 

Προθεσμία υποβολής : 21/11/2021 23:55:00

Συνημμένα :
  • Προκήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)      
  • Ανασκόπηση      
2021-11-02T12:55:05+00:00 Νοέμβριος 2nd, 2021|
Επιστροφή