ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Δήμος Λουτρακίου –

Λουτράκι Π.Ε. Κορινθίας

ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου

8 μήνες

1

 

Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

 

[Γ΄ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

 

 

 

 

102

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

 

Λουτράκι Π.Ε. Κορινθίας

ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

 

 

8 μήνες

 

 

4

 

103

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

 

Λουτράκι Π.Ε. Κορινθίας

 

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

 

8 μήνες

 

2

 

104

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

 

Λουτράκι Π.Ε. Κορινθίας

ΥΕ Εργάτες καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου

 

8 μήνες

 

27


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δυνάμει της Ανακοίνωσης
ΣΟΧ 1/2021 του Δήμου μας, για την πρόσληψη προσωπικού με
σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, ορίζεται ως εξής:
από 16-11-2021, ημέρα Τρίτη έως και 25-11-2021, ημέρα
Πέμπτη.

Η αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά θα υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ
ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Προθεσμία υποβολής : 25/11/2021 23:55:00

Συνημμένα :
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ       
  • Ανακοίνωση - προθεσμία υποβολής      
  • ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_      
2021-11-15T12:07:07+00:00 Νοέμβριος 15th, 2021|
Επιστροφή