Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020).
7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α΄/25-4-2020). 
8. Την υπ’ αριθμ. 43/28-2-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με θέμα 2ο: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020».

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43561/12-3-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
10. Την υπ’ αριθμ. 29063/13-5-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση σύναψης χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ (1358) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού».
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29686/15-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (ΦΕΚ 4470/Β΄/30-12-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16800/24-9-2020 βεβαίωση του Δημάρχου του εν λόγω δήμου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16792/24-9-2020 βεβαίωση (σε ορθή επανάληψη) της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι Ν. Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) στο συνημμένο έγγραφο με τίτλο «Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»

 

 

Προθεσμία υποβολής : 27/11/2020

Συνημμένα :
  • Ανακοίνωση & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ       
  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ_      
2020-11-17T11:34:33+00:00 Νοέμβριος 17th, 2020|
Επιστροφή