Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος Απασχόλησης
Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Λουτράκι
Ν. Κορινθίας
ΥΕ
Καθαριστές/στριες
σχολικών μονάδων
Μερικής Απασχόλησης
(με 5ωρη Ημερήσια
Απασχόληση)
Μερικής Απασχόλησης
(με 3ωρη Ημερήσια
Απασχόληση)
Διδακτικό έτος
2022-2023
13 17

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aithseis@loutraki.gr.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. 

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.


 

Προθεσμία υποβολής : 08/08/2022 23:55:00

Συνημμένα :
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022-2023       
  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_      
2022-07-25T13:51:02+00:00 Ιούλιος 25th, 2022|
Επιστροφή