ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΜΠΑΖΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΜΠΑΖΗ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΜΠΑΖΗ» αριθ. μελ. 41/2022
1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΗΜΟΣ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι
Ταχ. Κώδικας : 20 300
Τηλέφωνο : 00302744069000- 00302744360169
E-mail: info@loutraki.gr,a.stergiou@loutraki.gr
Ταξινόμηση κατά CPV: [45233260-9] Κατασκευαστικές εργασίες για πεζόδρομους
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση τμήματος
οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για ποσό 309.415,00€ & από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π. για Έργα & Επενδυτικές Δραστηριότητες), και με δέσμευση
εγγραφής πίστωσης ποσών #359.415,00# € & #421.875,52# € στους
προϋπολογισμούς ετών 2023 & 2024.
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 781.290,52 €
(ΕΦΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται τo ποσοστό 18% για Γ.Ε.-ΟΕ
(83.443,72€), Απρόβλεπτα 15% (82.052,99€), ποσό αναθεώρησης (1.000,07€) και
ΦΠΑ 24% (151.217,52€).

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τους όρους της
προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Τμήμα της οδού Ποσειδώνος από
Αιγαίου έως Τομπάζη & κάθετοι σε αυτό οδοί.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
α) Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.)
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr.
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.loutraki.gr/προκηρύξεις διαγωνισμοί
αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και
διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»
β) Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν με την ανωτέρω διαδικασία
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης
μέχρι την 03/03/2023. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει το αργότερο στις
09/03/2023, ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 13/03/2023, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας
διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η
οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη ήτοι 17/03/2023.
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ποσού ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ευρώ
(12.580,00 €). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1)
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι έως 13-04-2024.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και
τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) οικονομικούς
φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο
σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Ομοίως δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Προθεσμία υποβολής : 13/03/2023 14:00:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Διακήρυξη      
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)      
  • Σχέδια      
  • Μελέτη      
2023-02-28T10:02:23+00:00 Φεβρουάριος 24th, 2023|
Επιστροφή