Δελτίο Τύπου – Ανέγερση του Νέου Λυκείου Λουτρακίου

Δελτίο Τύπου – Ανέγερση του Νέου Λυκείου Λουτρακίου

Εκπονήθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων μελέτη όπου προβλέπεται η ανέγερση του Νέου Λυκείου Λουτρακίου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, έκτασης 12.230,83μ2 το οποίο βρίσκεται βορείως του κλειστού γυμναστηρίου στη θέση Μαγούλα στο Λουτράκι στην εκτός σχεδίου περιοχή.

Η μελέτη εκπονήθηκε με γνώμονα την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των μαθητών, τη βέλτιστη χρήση των κτιρίων, τον σωστό προσανατολισμό για επαρκή φωτισμό και αερισμό των χώρων του κτιρίου, την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αισθητικής σχετικά με την σύνθεση των όγκων, τις όψεις και γενικά τα ορατά τμήματα του κτιρίου, την αρμονική ένταξη του κτιρίου στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον μέσα στο πλαίσιο της οικιστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος που ορίζονται από τους όρους που καθορίζουν τη δόμηση, τον όγκο, τη μορφή και τις χρήσεις του κτιρίου.

Ο σχεδιασμός διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη βελτίωση των όρων διδασκαλίας, καλυτερεύει μακροπρόθεσμα την κοινωνιολογική  και πνευματική υγεία των μαθητώνκαι διαμορφώνει ένα περιβάλλον που στηρίζει έμπρακτα και αναπτύσσει την μάθηση.

Η μελέτη του έργου αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής και την λειτουργία του Λυκείου, και στη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντα χώρου για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του.

Στο αντικείμενο του έργου, περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εργασίες για την επιθυμητή μόρφωση του οικοπέδου, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη κατασκευή και λειτουργία του, όπως:

α. Ο καθαρισμός του χώρου από ακατάλληλα προϊόντα επιχώσεων, η αποξήλωση-καθαίρεση κάθε υφιστάμενης κατασκευής που παρεμποδίζει τις εργασίες, η μεταφορά και απόρριψη των σχετικών προϊόντων.

β. Η αποψίλωση και εκρίζωση θάμνων και φυτών που δεν εντάσσονται στην προβλεπόμενη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η απομάκρυνση των φυτικών γαιών.

γ. Η κατασκευή των τεχνικών έργων υποδομής απορροής όμβριων, αποστραγγίσεων και αποχετεύσεων που απαιτεί η ασφάλεια και η εύρυθμη κατασκευή του έργου, καθώς και η σύνδεση με τους υφιστάμενους αποδέκτες.

δ. Οι βελτιώσεις και εξυγιάνσεις που απαιτούνται για την διαμόρφωση των βάσεων των έργων γενικά, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνώσεων που θα γίνουν σε εδαφικά υλικά των οποίων κρίνεται σκόπιμη ή μη η απομάκρυνσή τους, καθώς και η προσκόμιση νέων κατάλληλων υλικών επιχώσεων ή διαμορφώσεων, κηπευτικών χωμάτων κλπ.

Το Λύκειο αποτελείται από τα κάτωθι τρία κτίρια:

Το Κτίριο 1 πολλαπλών χρήσεων  εμβαδού 381 μ2 ανά όροφο κατανεμημένα σε ισόγειο και υπόγειο.

Το κτίριο με φέροντα οργανισμό (Φ.Ο.) από οπλισμένο σκυρόδεμα και οροφή από σιδερένια στοιχεία στεγάζει στο υπόγειο αίθουσα γυμναστικής 280 μ2  και βιβλιοθήκη 100 μ2 ενώ στο ισόγειο στεγάζεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων συνολικού εμβαδού 381 μ2.

Το Κτίριο 2 εμβαδού 643 μ2 ανά όροφο με Φ. Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα περιλαμβάνει ισόγειο υπόγειο και όροφο. 

Το ισόγειο στεγάζει επτά αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 50 μ2 έκαστη καθώς και αίθουσα σχεδίου και πληροφορικής ενώ ο όροφος στεγάζει επίσης επτά αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσα Φυσικής και πληροφορικής.

Στο υπόγειο βρίσκονται βοηθητικοί χώροι και αποθήκες.

Το Κτίριο 3 εμβαδού 189 μ2 ανά όροφο κατανεμημένα σε ισόγειο, όροφο περιλαμβάνει Γραφεία καθηγητών αίθουσες διδασκαλίας γλωσσών και ιατρείο καθώς και αποθήκες και τουαλέτες προσωπικού στο υπόγειο . 

Το έργο εκτελείται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Ν.2229/94 και του Ν 3669/2008 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και τυχόν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτών, με ανοικτή Δημοπρασία που θα συμμετέχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις για την κατασκευή του έργου.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου (με Ε.Ο.18% & απρόβλεπτα 15%) ανέρχεται στο ποσό των 3.747.965,55€ (τριών εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών). Το ποσό της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 54.355,00€ (πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ). Μαζί με το ΦΠΑ 23% ποσό 874.533,73€ (οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών), η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.676.854,28€ (τεσσάρων εκατομμυρίων εξακόσιων εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών).  

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΣΠΑ» για ποσόν 4.676.854,28€.

 

Το έργο εκτελείται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Ν.2229/94 και του Ν3669/2008 περί εκτελέσεως  Δημοσίων Έργων και τυχόν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτών, με ανοικτή Δημοπρασία που θα συμμετέχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις για την κατασκευή του έργου.  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟ

2020-02-21T02:07:27+00:00 Νοέμβριος 17th, 2015|Δελτία Τύπου|
Επιστροφή