ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνίστανται από Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας) και περιλαμβάνονται και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ως φυσικά πρόσωπα, (κατά την εξειδίκευση που γίνεται αναλυτικά ανά υποδράση στην Πρόσκληση και στον Οδηγό ΙΙ_2 που την συνοδεύει),

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020».

Οι προκηρυσσόμενες υποδράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.735.183,24 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 14/04/2021 – ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 18/06/2021 – ώρα 15:00.

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την πλήρη Πρόσκληση θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.anvope.gr/2-prosklisi

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επί της πρόσκλησης επικοινωνήστε με την ΟΤΔ στα τηλέφωνα 2796022051-52.

2021-04-06T10:24:15+00:00 Απρίλιος 6th, 2021|Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή