Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 83/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
83/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-04-02 02:06
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 63/2019)

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει το από 27-02-2020 2ο πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.  Θεοδώρων» (αρ. μελ. 78/2018) και κατακυρώνει τη σύμβαση αυτού, προϋπολογισμού δαπάνης #799.800,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι ποσού #344.131,85# € και κατόπιν αναθεώρησης ποσού #3.987,96# € στο ποσό των #348.119,81# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € #83.548,75# στο τελικό ποσό των #431.668,56# € (με ποσοστό έκπτωσης 46,03 %),σύμφωνα με την προσφορά της, για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

 

  1. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 361 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίησή της. 

 

2020-04-02T14:06:20+00:00 Απρίλιος 2nd, 2020|
Επιστροφή