Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 218/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
218/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-07-22 04:25
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου μας και της Πελοπόννησος Α.Ε. – Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση της Πράξης ‘’Λειτουργία Τουριστικού Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (info kiosk) στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

Α.Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου μας και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ για την υλοποίηση της Πράξης ‘’Λειτουργία Τουριστικού Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώργων’’ σύμφωνα με το υποβληθέν Σχέδιο αυτής

Β.Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης τον δημοτικό σύμβουλο Παπαθανασίου Αθανάσιο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο Σακελλαρίου Αναστάσιο.

Γ.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση αυτής.

2020-07-24T14:28:30+00:00 Ιούλιος 22nd, 2020|
Επιστροφή